contact_us
首页 >> 人才招聘 >> 工作机会

 职位名称 职位类别 人数 地点 发布日期
  中级软件工程师       技术类 若干 武汉 2017-05-19
  石油业务专家       技术类 若干 武汉 2017-05-19
  高级软件工程师       技术类 若干 武汉 2017-05-19
  QA软件质量工程师       技术类 若干 武汉 2016-09-19
  .NET架构工程师       技术类 若干 武汉 2017-05-19
  高级软件工程师 (北京)       技术类 若干 北京 2017-05-19
  研发项目经理       技术类 若干 北京 2017-05-19
  石油业务专家       技术类 若干 北京 2017-05-19
  油田业务咨询顾问       技术类 若干 北京 2017-05-19
  销售经理       市场类 若干 北京 2017-05-19
共 11 条记录